હાઈપરથર્મ® એચઆરપી 260 એક્સડી એચઆરપી 40000 એક્સડી પ્લાઝ્મા સ્ટીલ શીટ માટે સીએનસી પ્લાઝ્મા કટીંગ મશીન

સી.એન.સી. પ્લાઝ્મા કટીંગ અને હાયપરથર્મ હાઇપર્ફોર્મન્સ પ્લાઝ્મા એચ.પી.આર 40000 એક્સડી વાળા ઓક્સવાય ફ્લેમ કટીંગ મશીન

APM SENSOR THC TORCH HEIGHT CONTROLLER
• High torque AC Servo motor • 25 kg lifting capacity
• 160mm stroke lenght
• 5000mm/min. stroke speed
• 0,01mm positioning accuracy
• Magnetic breakaway unit
• Built in laser pointer
• Extremely robust mechanics for hevy duty operation

ARC GLIDE THC TORCH HEIGHT CONTROLLER (OPTIONAL)
• Outstanding stroke speed of 15240 mm/min.
• 241 mm stroke lenght
• 11,4 kg lifting capacity
• Durable magnetic breakaway unit
• Built in laser pointer
• Extremely robust mechanics for heavy duty operation

MICROEDGE PRO / EDGE PRO (OPTIONAL) CNC
• Windows XP Operating system
• 1GB Memory
• 17” touch screen for Microedge Pro, 15” touch screen for Edge Pro
• Operator panel
• True Hole support
• Remote Help function
• LAN, USB, Hypernet and isolated RS232/422/485 connections
• 14 languages support
• System diagnostics for HPR Plazma and Fiber Laser
• On screen real time monitoring.

SENSOR OHC OXY-FUEL HEIGHT CONTROLLER
• Max. 150W DC motor compatible
• 0,25mm positioning accuracy
• Supports high positioning speeds
• User friendly design with single control knob
• Capacitive measuring technique
• Both manual and automatic oparating modes

સંબંધિત વસ્તુઓ

ટ Tagsગ્સ: ,